កែម ឡី

លោក កែម ឡី៖ «រដ្ឋាភិបាលអាចរៀបចំជាវេទិកាសាធារណៈ ដោយអញ្ជើញអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមកធ្វើសិក្ខាសាលាក្នុងចំណោមយុវជន ពិគ្រោះយោបល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ទី២ រដ្ឋាភិបាលអាចអញ្ជើញស្ថានទូតវៀតណាម ដើម្បីមកសាកសួរ។ ហេតុអីបានជាគាត់បញ្ចេញពាក្យនៅពេលហ្នឹង? ទី៣ រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោស ដូចជាទៅថៃ ទៅអីអ៊ីចឹង រដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបាន ដើម្បីកុំឲ្យកំហឹងជាតិសាសន៍ កំហឹងជាតិនិយមរបស់ប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងពុះកញ្ជ្រោលកាន់តែច្រើនឡើងៗ រដ្ឋាភិបាលដើរតួនាទី ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ច តំណាងឲ្យជាតិសាសន៍ទាំងមូល ដើម្បីដើរតួនាទីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង»។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s