ព្រហ្ម រស់

អំណាចទី១ គឺ អំណាចផ្លូវចិត្តសាស្រ្ត ក្នុងចិត្តរាស្រ្ត គឺ ស្តេច មានអំណាច។
អំណាចទី២ គឺ នៅលើច្បាប់ (រដ្ឋធម្មនុញ្ញ)។
អំណាច ទី ៣ គឺ មហិទ្ធិរិទ្ធិ។

-ព្រហ្ម រស់

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s