ល្បិច​ខ្មែរ

តើល្បិចខ្មែរណាខ្លះដែលអ្នកធ្លាប់លឺនឹងបានស្គាល់៖
១) ឆ្មាលាក់ក្រចក (ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
២) ស្រីកាកី(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៣) ក្របីស៊ីក្នុងអូរ(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៤) រុញទូកបណ្ដោយទឹក(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៥) ដឹកញីបន្ស៊ីឈ្មោល(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៦) សម្ងំយកពីស(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៧) បៀមឈាមព្រួសដាក់គេ(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៨) ត្រីងៀតឆ្លៀតពង (ដាក់ដោយបញ្ញា)
៨) ស្ទូចត្រី(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៩) ដល់ត្រើយសើចគូថ(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
១០) ព្រួញមួួយបាញ់បានសត្វពីរ(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
១១) អូសក្រឡាស៊ី ហ្សីន(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
១២) ជេរបញ្ជោរ(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
១៣) វាយក្បាលអង្អែលខ្នង(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
១៤ ) ជន្លឆ្វេង វាយស្តាំ(ដាក់ដោយបញ្ញា)
១៥) កូរ ទឹកចាប់ត្រី (ដាក់ដោយជីវ័ន្ត)
១៦) បោះសន្ទួចរំលងភ្នំ(ដាក់ដោយជីវ័ន្ត)
១៧) ចាប់កូនខ្លែងប្រលែងកូនមាន់(ដាក់ដោយជីវ័ន្ត)
១៨) បង្អែមទឹកឃ្មុំ(ដាក់ដោយជីវ័ន្ត)
១៩) សន្នំពស់វែក(ដាក់ដោយជីវ័ន្ត)
២០) ក្របីលាក់កូន(ដាក់ដោយជីវ័ន្ត)
២១) មាន់បណ្តើរកូន(ដាក់ដោយជីវ័ន្ត)
២២) ឃ្មុំផ្ញើរសំបុក(ដាក់ដោយជីវ័ន្ត)
២៣) ខ្យប់បណ្តាក់(ដាក់ដោយជីវ័ន្ត)
២៤) ចង់មនុស្សផ្អោបសាកសព(ដាក់ដោយជីវ័ន្ត)
២៥) ស្លៀកខ្យល់ដណ្តប់មេឃ(ដាក់ដោយជីវ័ន្ត)
២៦) ដណ្ដឹងប្រពន្ធមេម៉ាយ(ដាក់ដោយជីវ័ន្ត)
២៧) នាយកម្សត់ (ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
២៨) ផ្ការីកគ្រប់រដូវ(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
២៩) បិតកូថ(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៣០) វាយស្មៅបង្អើលពស់(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៣១) ទីងមោង(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៣២) ស្រីស្អាត សាច់ស (ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៣២) ក្អែកផឹកទឹកក្អម(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៣៣) កាំបិតស្នៀតឪ(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៣៤) ក្ដៅស៊ីរ៉ាក់ត្រជាក់ស៊ីជ្រៅ (ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៣៥) រនុកក្នុង(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៣៦) តួល្ខោន(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៣៥) ពិសបង្រ្កាបពិស(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៣៦) បាចទឹករីងចាប់ត្រី(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៣៧) ដង្កូវបាក់ខ្នង (ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៣៨) សាច់កម្ម (ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៣៩) លើកជើង (ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៤០) ទន់បង្ក្រាបរឹង(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៤១) ពាក់់មុខយក្ស(ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៤២) ធ្វើនំអត់ម្សៅ (ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៤៣) ក្ដៅស៊ីរ៉ាក់ ត្រជាក់ស៊ីជ្រៅ (ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៤២) បិទទ្វាវាយឆ្កែ (ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៤៤) ដាំដើមឬស្សី (ដាក់ដោយសារ៉ាក់)
៤៥) មាន់ជាន់គ្នា (ដាក់ដោយសារ៉ាក់)