ព្រហ្ម រស់

ក្សត្រ ដូចជាដើមឈើមួយដើម
បក្សនយោបាយ ដូចជា មែកឈើ មួយធាង
មន្រ្តី ដូចជា ស្លឹកឈើ មួយស្លឹក
រាស្រ្ត គឺ ដូចជា ឬសកែវ នៃដើមឈើ
ប្រទេស ដូចជា ដី ដែល ដើមឈើ ឈរលើ
ដើមឈើរលំ ឬសកែវ ក៏គ្មានប្រយោជន៏
បើមែកឈើ មួយបាក់ ចេញ
ដើមឈើ នៅតែផ្តល់ម្លប់
កាត់ទោស មន្រ្តី ក្បត់មួយ ប្រៀបដូចជា បេះ ស្លឹកឈើ មួយចេញ ពីដើម

-ព្រហ្ម រស់